خانه کارگر مشهد

نشریه مدیران خانه فردا دانشگاه

علیرضا ناظری

نشریه دانشجویی مدیران خانه فردا دانشگاه که توسط معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه با همکاری کانونهای علمی و بسیج دانشجویی تهیه و به چاپ رسیده است.