خانه کارگر مشهد

مدیران گروه

علیرضا ناظری

ردیف نام و نام خانوادگی رشته عکس
1 علیرضا ناظری مدیر گروه  رشته

مهندسی کامپیوتر – تمام گرایش ها

alireza3223@gmail.com

anazeri@tvu.ac.ir

2 سیدهادی شهابی فر مدیر گروه  رشته

مهندسی عمران – تمام گرایش ها

Shahabi_283@yahoo.com

3 محمد امیرمحرری مدیر گروه  رشته

مهندسی مکانیک – تمام گرایش ها

amir168113@yahoo.com

4 سرکار خانم عطیه عالیا مدیر گروه  رشته حسابداری
Alianatieh@gmail.com
5 علی پژومندداد مدیر گروه  رشته

مهندسی برق صنعتی – کنترل ابزار دقیق

Alirad54@yahoo.com

6 سرکار خانم  سولماز آخوندی مدیر گروه  رشته طراحی لباس 
7 داود مژدکانلو مدیر گروه رشته

مدیریت کسب و کار و بازاریابی

Davod.mozhdekanloo@gmail.com

8 لاله قسوریان جهرمی مدیر گروه  رشته روابط عمومی

Lale.jahromi@gmail.com

9 هادی امینی مدیر گروه  رشته ایمنی سلامت و محیط زیست HSE