خانه کارگر مشهد

معرفی کارکنان دانشگاه

علیرضا ناظری
ردیف نام و نام خانوادگی سمت عکس
1 محمد حسین خزایی ریاست دانشگاه
2 دکتر علی یوسفی سمنگانی معاون دانشگاه
3 داود مژدکانلو معاون پژوهشی

دانشجوی دکتری تخصصی PHD مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی

4 علیرضا ناظری مسئول فناوری اطلاعات
5 سید بهزاد صفار سجادی مشاوره حقوقی 
6 مجید بخشی مسئول حراست
7 احسان طلوع هنری مسئول کارآفرینی و ارتباط با صنعت
8 سرکار خانم دکتر مرادقلی مدیر آموزش
9 سرکار خانم احمدآبادی مسئول اداری – مالی
10 سرکار خانم غیاثی کارشناس مسئول آموزش
11 سرکار خانم حسنی کارشناس مسئول دانش آموختگان
12 سرکار خانم دکتر تقوی روانشناس مرکز
13  علیرضا نورمحمدزاده خدمات