خانه کارگر مشهد
رویداد ها رویدادهای فرهنگی

گزارش برگزاری آزمون جامع گردشگری-آبان 1401

گزارش مصور برگزاری آزمون جامع گردشگری خراسان رضوی –  آبان 1401

دانشگاه علمی کاربری خانه کارگر مرکز مشهد ،  دفتر مطالعات و آموزش گردشگری  خراسان رضوی

 

   

   

نوشته های مرتبط

تقدیر از دانشجویان گروه حسابداری که مقاله بنام خود چاپ کردند

علیرضا ناظری

جشن دانش آموختگی دانشجویان مرکز علمی کاربردی خانه کارگر مشهد اردیبهشت 1402

علیرضا ناظری

جلسه توجیهی دانشجویان جدید الورود رشته معماری داخلی

علیرضا ناظری

ارسال دیدگاه