خانه کارگر مشهد

نوشته های مرتبط

برگزاری مانور آتش نشانی برای رشته ایمنی و حفاظت فنی خرداد ماه 1401

علیرضا ناظری

اختتامیه اولین رویداد شتاب بازچرخانی آب در ساختمان ( آب خاکستری ) به روایت تصویر

علیرضا ناظری

تقدیر از دانشجویان گروه حسابداری که مقاله بنام خود چاپ کردند

علیرضا ناظری

ارسال دیدگاه