خانه کارگر مشهد
رویداد ها

تقدیر از دانشجویان گروه حسابداری که مقاله بنام خود چاپ کردند

تقدیر از دانشجویان گروه حسابداری که مقاله بنام خود چاپ کردند و همچنین قدردانی از دکتر مژدکانلو بابت هدایت و راهنمایی پنجاه مقاله دانشجویی در روز های پایان ترم جاری 1401

نوشته های مرتبط

برگزاری دورهای تخصصی HSE

علیرضا ناظری

بازدید علمی دانشجویان از فرودگاه بین المللی هاشمی نژاد و کارخانه پگاه مشهد اردیبهشت 1401

علیرضا ناظری

برگزاری مانور آتش نشانی برای رشته ایمنی و حفاظت فنی خرداد ماه 1401

علیرضا ناظری

ارسال دیدگاه