خانه کارگر مشهد

نوشته های مرتبط

کسب مقام دوم مرکز علمی کاربردی خانه کارگر مرکز مشهد در جشنواره حرکت دانشگاههای کشور

علیرضا ناظری

ششمین جشنواره درون دانشگاهی رویش 

علیرضا ناظری

همایش مشهد شهر دوستدار آب _با سخنرانی جناب آقای دکتر محرری و حضور دانشجویان مرکز

علیرضا ناظری

ارسال دیدگاه