خانه کارگر مشهد
رویدادهای فرهنگی

برگزاری جلسه ارائه و دفاع مقالات چاپ شده در کنفرانس ملی ISC

برگزاری جلسه ارائه و دفاع مقالات چاپ شده در کنفرانس ملی ISC
تقدیر از دانشجویان حسابداری ( سال تحصیلی…..) تشکر از دکتر مژدکانلو بابت راهنمای و نگارش مقالات

نوشته های مرتبط

پاسداشت روز درخت کاری_مرکز علمی کاربردی خانه کارگر

امیرمهدی خزایی

بازگشایی کتابخانه مرکز علمی کاربردی خانه کارگر

علیرضا ناظری

جشن دانش آموختگی دانشجویان مرکز علمی کاربردی خانه کارگر مشهد اردیبهشت 1402

علیرضا ناظری

ارسال دیدگاه