خانه کارگر مشهد
رویداد ها

تقدیرنامه مدیر کل راه و شهرسازی از دانشگاه خانه کارگر

تقدیرنامه مدیر کل راه و شهرسازی از دانشگاه خانه کارگر بخاطر نظارت عالی آن بر برگزاری آزمون نظام مهندسی ،نظام کاردانی و معماری تجربی در خراسان رضوی

نوشته های مرتبط

ساخت و تولید دستگاههای روغن گیری و خوراک دام

علیرضا ناظری

تقدیر از دانشجویان گروه حسابداری که مقاله بنام خود چاپ کردند

علیرضا ناظری

برگزاری دورهای تخصصی HSE

علیرضا ناظری

ارسال دیدگاه