خانه کارگر مشهد

فرم اطلاعات واکسیناسیون

علیرضا ناظری

لطفا کسانی که سه دوز واکسن را دریافت کرده اند این فرم را تکمیل نمایند .

فرم اطلاعات واکسیناسیون (کسانی که هر سه دوز واکسن را دریافت کرده اند)